Your browser does not support SVG

Będziemy  Państwu bardzo wdzięczni za współpracę  w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu komfortu  i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie  Gościńca „Baba Jagna „ i jest dostępny na stronie www.babajagna.pl oraz na recepcji  .

Gościniec Baba Jagna prowadzony jest w ramach gospodarstwa agroturystycznego i jest wpisany do rejestru obiektów świadczących usługi hotelarskie

Rezerwacja i meldunek

 1. Rezerwacje przyjmowane są telefonicznie bądź drogą mailową .
 2. Rezerwacja staje się gwarantowaną , jeżeli zostanie dokonana przedpłata w  wysokości 30% wartości w terminie 3 dni od dnia złożenia rezerwacji. ( w tytule należy podać :imię i nazwisko , oraz okres pobytu.)
 3. Nie dokonanie przedpłaty w powyższym terminie będzie skutkować anulowaniem rezerwacji.
 4. Pozostała część należności pobierana jest podczas zameldowania gościa w gościńcu „Baba Jagna „
 5. W przypadku zmiany terminu rezerwacji lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn leżących po stronie gościa i niezależnych od „Baby Jagny „ zaliczka nie podlega zwrotowi.
 6. Przyjazd po godzinie 20:00 wymaga wcześniejszego zgłoszeni telefonicznego pod numerem telefonu 510-032-000.
 7. Niestawienie się gościa do godziny 20:00 dnia przyjazdu , bez uprzedniego powiadomienia telefonicznego o późniejszym przyjeździe , będzie oznaczało rezygnację z pobytu .
 8. Dokonanie przedpłaty , a tym samym dokonanie rezerwacji gwarantowanej oznacza akceptację warunków regulaminu Gościńca „Baba Jagna „Dokonując rezerwacji gość wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez „Baba Jagna „  tylko i wyłącznie w celach marketingowych  , zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami .
 9. W cenie pobytu zawiera się opłata miejscowa , natomiast nie zawiera się  ubezpieczenie .
 10. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Gościńca  dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 11. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 12. Osoby niezameldowane w Gościńcu mogą w nim przebywać  do godziny 22:00.

Doba noclegowa

 1. Doba noclegowa trwa od godziny 16:00 dnia przyjazdu  do godziny 14:00 dnia następnego.
 2. W przypadku dłuższego pobytu , okres rozpoczyna się od godziny 16:00. dnia przyjazdu a kończy o godzinie 14:00 dnia wyjazdu.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji  Baby Jagny do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin pobytu gościa . Gościniec „Baba Jagna „może odmówić  przedłużenia pobytu w przypadku  rezerwacji innego gościa  lub w przypadku kiedy  Gość nie przestrzega  regulaminu.
 4. Zatrzymanie pokoju po godz. 14.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
 5. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż uprzednio zarezerwowany pobyt , oplata za pokój nie ulega zmianie i nie podlega zwrotowi.

Pobyt

  1. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00  do godziny 7:00 rano
  2. Dzieci poniżej 12 -ego roku życia powinny znajdować się na terenie Gościńca „Baba Jagna „ pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
  3. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Gościńca , powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.  Gościniec zastrzega sobie możliwość obciążenia Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
  4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Gościniec może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracownika Gościńca , uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia .
  5. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
  6. Parking niestrzeżony dl gości udostępniany jest bezpłatnie , Gościniec nie ponosi odpowiedzialności za parkujące pojazdy  ani pozostawione w nich mienie .
  7. Zwierzęta na terenie Gościńca są mile widziane i akceptujemy ich obecność. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go
   w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Gościńca .
  8. Ze względu na komfort wypoczynku naszych gości informujemy ,że w Gościńcu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. Koszt oddymiania pokoi wynosi 500zł
  9. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Gościńca, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości .
  10. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach , wnętrzach oraz wyposażeniu Gościńca „Baba Jagna

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia  2 kwietnia  2018 roku.
 2. Gościniec ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany te wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie  www.Babajagna.pl
 3. Użytkownik ma prawo składać pisemne reklamacje w sprawach dotyczących świadczonych usług. Reklamacje będą przyjmowane w recepcji gościńca lub w formie pisemnej pod adresem Gościniec Baba Jagna Chocimów 37c 27-415 Kunów  i będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich wpływu
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 5. Prawem właściwym w sprawach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Gościniec jest prawo polskie.
 6. Właściwym do rozstrzygnięcia sporów wynikających z Regulaminu jest Sąd właściwy ze względu na siedzibę Gościńca.